امکانات خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه

10 اتاق برای استقرار افراد دارای کسب و کار

2 فضای کار اشتراکی

اتاق مشاوره واتاق فکر

سالن کنفرانس

سالن جلسات

فضای استراحت

کافه