خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه

در اجرای سند ملی توسعه‌ فناوری‌های فرهنگی و نرم و تبصره بند «ب» ماده 6 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، سیاست‌ها و اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق و آیین‌نامه اجرایی توسعه زیست‌بوم واحدهای خلاق و کمک به توسعه اقتصاد خلاق از طریق کمک به شکل‌گیری و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر خلاقیت، نوآوری و فناوری، نهادسازی، شبکه‌سازی، تسهیلگری و منتورینگ و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های توسعه‌دهنده صنایع خلاق می‌باشد. در این زمینه خانه‌های خلاق و نوآوری به عنوان یکی از هسته‌های مهم کمک به تسهیل و تسریع ایده و طرح‌های خلاقانه، نوآورانه و تیم‌های آن‌ها برای ایجاد کسب و کار تجاری‌سازی محصولاتشان می‌باشد.

خدمات خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه

خانه های خلاق و نوآوری که دارای فرآیند پذیرش، استقرار استارتاپها و توسعه کسب و کار آنها باشند را پس از بررسی به عنوان مبادی شناسایی و معرفی شرکت های خلاق تائید می نماید. خانه های خلاق و نوآوری منتخب می توانند شرکت های خود را که دارای شرایط لازم برای پذیرش به عنوان شرکت خلاق هستند را برای استفاده از مزایا و حمایت های برنامه خلاق به دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق معرفی نمایند.

1

ارائه خدمات زیرساخت و استقرار

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم و یکی از هسته های مهم در جهت تسهیل فرایند تجاری سازی ایده و طرح های خلاقانه و نوآورانه،

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم

2

ارائه آموزش های تخصصی و تجاری سازی

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم و یکی از هسته های مهم در جهت تسهیل فرایند تجاری سازی ایده و طرح های خلاقانه و نوآورانه،

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم

3

جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم و یکی از هسته های مهم در جهت تسهیل فرایند تجاری سازی ایده و طرح های خلاقانه و نوآورانه،

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم

★★★★★

خانه خلاق و نوآوری چیست؟

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم و یکی از هسته های مهم در جهت تسهیل فرایند تجاری سازی ایده و طرح های خلاقانه و نوآورانه، ارائه راه حل های فناورانه و نوآورانه در عرصه صنایع فرهنگی و خلاق و همچنین شبکه سازی فعالان زیست بوم اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی کشور می باشد که برنامه آن توسط معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری طرح ریزی و توسط ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق و دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق در مرحله اجرایی قرار گرفت.

اخبار

گزارش تصویری از رویداد مشق اربعین

★★★★★

خانه خلاق و نوآوری چیست؟

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم و یکی از هسته های مهم در جهت تسهیل فرایند تجاری سازی ایده و طرح های خلاقانه و نوآورانه، ارائه راه حل های فناورانه و نوآورانه در عرصه صنایع فرهنگی و خلاق و همچنین شبکه سازی فعالان زیست بوم اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی کشور می باشد که برنامه آن توسط معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری طرح ریزی و توسط ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق و دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق در مرحله اجرایی قرار گرفت.

★★★★★

خانه خلاق و نوآوری چیست؟

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم و یکی از هسته های مهم در جهت تسهیل فرایند تجاری سازی ایده و طرح های خلاقانه و نوآورانه، ارائه راه حل های فناورانه و نوآورانه در عرصه صنایع فرهنگی و خلاق و همچنین شبکه سازی فعالان زیست بوم اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی کشور می باشد که برنامه آن توسط معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری طرح ریزی و توسط ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق و دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق در مرحله اجرایی قرار گرفت.