تیم ها

تیم های  عضو خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه

خانه های خلاق و نوآوری که دارای فرآیند پذیرش، استقرار استارتاپها و توسعه کسب و کار آنها باشند را پس از بررسی به عنوان مبادی شناسایی و معرفی شرکت های خلاق تائید می نماید. خانه های خلاق و نوآوری منتخب می توانند شرکت های خود را که دارای شرایط لازم برای پذیرش به عنوان شرکت خلاق هستند را برای استفاده از مزایا و حمایت های برنامه خلاق به دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق معرفی نمایند.