خانه های خلاق و نوآوری که دارای فرآیند پذیرش، استقرار استارتاپها و توسعه کسب و کار آنها باشند را پس از بررسی به عنوان مبادی شناسایی و معرفی شرکت های خلاق تائید می نماید. خانه های خلاق و نوآوری منتخب می توانند شرکت های خود را که دارای شرایط لازم برای پذیرش به عنوان شرکت خلاق هستند را برای استفاده از مزایا و حمایت های برنامه خلاق به دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق معرفی نمایند.

خانه خلاق و نوآوری چیست؟

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم و یکی از هسته های مهم در جهت تسهیل فرایند تجاری سازی ایده و طرح های خلاقانه و نوآورانه، ارائه راه حل های فناورانه و نوآورانه در عرصه صنایع فرهنگی و خلاق و همچنین شبکه سازی فعالان زیست بوم اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی کشور می باشد که برنامه آن توسط معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری طرح ریزی و توسط ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق و دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق در مرحله اجرایی قرار گرفت.